26 lutego 2024 r. o godz. 14.00 w sali nr 1 Ratusza Miasta odbędzie się LXXXIX sesja Rady Miasta Dęblin.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski oraz złożenie pisemnych interpelacji i zapytań.
 6. Informacja Burmistrza Miasta Dęblin dotycząca realizacji art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (0,48 MB)

 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1. przejęcia przez Miasto Dęblin zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Dęblin w 2024 roku; (0,24 MB)
  2. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Dęblin; (0,25 MB)
  3. wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 765/1 położonej w Dęblinie przy ulicy Niepodległości; (0,49 MB)
  4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2384/6 położonej w Dęblinie przy ul. 15 Pułku Piechoty Wilków; (0,39 MB)
  5. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2363/99 i 2363/88 wraz z prawem własności budynków położonych w Dęblinie, obręb geodezyjny 0001 Dęblin i z ustanowieniem prawa służebności na działce nr 2363/99. (0,74 MB)

 8. Zatwierdzenie protokołu z LXXXVI sesji Rady Miasta.
 9. Zatwierdzenie protokołu z LXXXVII sesji Rady Miasta.
 10. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *