Jutro o godz. 13.00 w sali nr 1 Ratusza Miasta (Dęblin, ul. Rynek 12) odbędzie się LXXXVIII sesja Rady Miasta Dęblin z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski oraz złożenie pisemnych interpelacji i zapytań.
 6. Raport z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dęblin na rok 2023. (2,50 MB)

 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2024 rok; (2,67 MB)
  2. zmian w wieloletniej prognozie finansowej; (1,53 MB)
  3. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie; (0,24 MB)
  4. uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dęblin na rok 2024; (3,39 MB)
  5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Dęblin a gminami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk; (0,34 MB)
  6. pomnika przyrody; (1,30 MB)
  7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki położonej w Dęblinie. (0,31 MB)
 8. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *